וויכטיקסטע ייִדישע ווערבן און זייער קאָניוגאַציע. טייל 34
Most frequent YIDDISH VERBS. Part 34
הפעלים החשובים של יידיש והטייתם. חלק 34
Основные ГЛАГОЛЫ языка ИДИШ, часть 34

ייִדיש /העברעיִש -לעקציעס אין ישׂראל און אויפֿן סקײַפּ
Yiddish & Hebrew lessons in Israel & by Skype
שעורי יידיש ועברית בישראל ובסקייפ
Уроки идиш и иврита в Израиле/по скайпу
Phone 054-5466290 or e-mail
Shlomo Groman / Шломо Громан /שלמה גרומן
главнаяновоегде учат идишзолотые правилавсе языкиавторметодиканачинающимдетямсловарифорумы,блогиграмматикаалфавит
Пользовательского поиска
поиск по сайту и в Сети через Яндекс

זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ג
See index of all the verbs beginning with ג
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ג
См. указатель всех глаголов на букву ג
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ב
See index of all the verbs beginning with ב
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ב
См. указатель всех глаголов на букву ב
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות א
See index of all the verbs beginning with א
ראו מפתח פעלים המתחילים באות א
См. указатель всех глаголов на букву א
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות וו
See index of all the verbs beginning with וו
ראו מפתח פעלים המתחילים באות וו
См. указатель всех глаголов на букву וו
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ה
See index of all the verbs beginning with ה
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ה
См. указатель всех глаголов на букву ה
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ד
See index of all the verbs beginning with ד
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ד
См. указатель всех глаголов на букву ד
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ט
See index of all the verbs beginning with ט
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ט
См. указатель всех глаголов на букву ט
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ח
See index of all the verbs beginning with ח
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ח
См. указатель всех глаголов на букву ח
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ז
See index of all the verbs beginning with ז
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ז
См. указатель всех глаголов на букву ז
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות מ
See index of all the verbs beginning with מ
ראו מפתח פעלים המתחילים באות מ
См. указатель всех глаголов на букву מ
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ל
Index of all the verbs beginning with ל
מפתח פעלים המתחילים באות ל
См. указатель всех глаголов на букву ל
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױף י,כּ,כ
Index of the verbs beginning with י,כּ,כ
מפתח פעלים המתחילים באותיות י,כּ,כ
См. указатель глаголов на буквы י,כּ,כ
Loading...
русский перевод
רוסישע איבערזעצונג
Russian translation
תרגום רוסי
English translation
ענגלישע איבערזעצונג
английский перевод
תרגום אנגלי
תרגום עברי
Hebrew translation
העברעיִשע איבערזעצונג
перевод на иврит
этап учёбы
לערן-עטאַפּ
study phase
שלב הלימוד
прошедшее время, III лицо единств. числа
פֿאַרגאַנגענהייט, ער-פֿאָרעם
Past tense, 3rd person singular
זמן עבר, גוף שלישי יחיד
настоящее время, I л. ед. ч.
קעגנוואַרט, איך-פֿאָרעם
Present tense, 1st person singular
הווה , גוף ראשון יחיד
звучание
אויסשפּראַך
pronunciation (c=tz; x=ch as in Loch)
הגייה
неопре-делённая форма
אינפֿיניטיוו
Infinitive
שם הפועל
(по)беспокоиться, (по)заботиться, волноваться worry, care

לדאוג

2

האָט געדאַגהט

דאַגה, דאַגהסט, דאַגהט, דאַגהן, דאַגהט

dAygen
дАйген

דאַגהן

молиться pray

להתפלל

1

האָט געדאַוונט

דאַוון, דאַוונסט, דאַוונט, דאַוו(ע)נען, דאַוונט

dAv(e)nen
дАв(э)нэн

דאַוו(ע)נען

датировать, указ(ыв)ать /определять дату date, mark the day/year

לתארך, לקבוע/לציין תאריך

4

האָט דאַטירט

דאַטיר

dаtIrn
датИрн

דאַטירן

казаться seem

להידמות, להיראות

2

האָט זיך געדאַכט

דאַכט זיך

daxtn zix
дахтн зих

דאַכטן זיך

(по)благодарить thank, gratify

להודות, לומר תודה

1

האָט געדאַנקט

דאַנק

dAnken
дАнкен

דאַנקען

долженствовать, быть обязанным; нуждаться / иметь потребность в should; have to; need

להיות צריך/זקוק, להצטרך, להזדקק

1

האָט געדאַרפֿט

דאַרף, דאַרפֿסט, דאַרף, דאַרפֿן, דאַרפֿט

darfn
дарфн

דאַרפֿן

греметь thunder

לרעום, להרעים

2

האָט געדונערט

דונער

dUnern
дУнэрн

דונערן

обращаться на «ты», «тыкать» address by the familiar/impolite form

לאתת

4

האָט געדוצט

דוץ

ducn
дуцн

דוצן

пройти, проходить; перейти, переходить go through, pass; undergo; traverse

לעבור, לחצות

2

איז דורכגעגאַנגען

גײ דורך

dUrxgeyn
дУрхгейн

דורכגײן

просматривать, просмотреть see through

לעיין, לסרוק

3

האָט דורכגעזען

זע דורך

dUrxzen
дУрхзэн

דורכזען

пропускать, пропустить let through; omit

לתת לעבור; לדלג על; להחמיץ

2

האָט דורכגעלאָזט

לאָז דורך

dUrxlozn
дУрхлозн

דורכלאָזן

прочит(ыв)ать, прочесть read (thoroughly, to the end)

לקרוא בעיון / עד הסוף

4

האָט דורכגעלייענט

לייען דורך

dUrxleyenen
дУрхлэенэн

דורכלייענען

надавать оплеух give slaps in the face

לתת סטירות לחי

4

האָט דורכגעפּאַטשט

פּאַטש דורך

dUrxpachn
дУрхпачн

דורכפּאַטשן

провали(ва)ться fall through; fail

ליפול לתוך; להיכשל

2

איז דורכגעפֿאַלן

פֿאַל דורך

dUrxfaln
дУрхфалн

דורכפֿאַלן

проехать, проезжать pass, drive by/through

לעבור/לחלוף בנסיעה

3

איז דורכגעפֿאָרן

פֿאָר דורך

dUrxforn
дУрхфорн

דורכפֿאָרן

проводить, провести; провозить, провезти; осуществлять, осуществить carry out, perform, execute, conduct, implement

להעביר, להוביל; לבצע, למלא; לישם, לקיים, לערוך

2

האָט דורכגעפֿירט

פֿיר דורך

dUrxfirn
дУрхфирн

דורכפֿירן

сговариваться, сговориться; смириться, примириться come to terms/understanding

להגיע להבנה, לבוא לעמק השווה; להתפשר

3

איז דורכגעקומען

קום דורך

dUrxkumen
дУрхкумэн

דורכקומען

(пр)осматривать, (пр)осмотреть; обозревать look through, inspect, examine, revise

לעיין, לסקור, לעבור על

2

האָט דורכגעקוקט

קוק דורך

dUrxkukn
дУрхкукн

דורכקוקן

прор(ы)вать break through, breach

לפרוץ, לבקוע, להבקיע

3

האָט דורכגעריסן

רײַס דורך

dUrxraysn
дУрхрайсн

דורכרײַסן

прор(ы)ваться force/cut/make/push one’s way, break through

להתפרץ, לפלוס דרך

3

האָט זיך דורכגעריסן

רײַס זיך דורך

zix + зих

דורכרײַסן זיך

проштудировать study (thoroughly, to the end)

ללמוד בעיון / עד הסוף

4

האָט דורכשטודירט

שטודיר דורך

dUrxshtudirn
дУрхштудирн

דורכשטודירן

прокрадываться, прокрасться steal by/past/into

להתגנב

4

האָט זיך דורכגעשמוגלט

שמוגל זיך דורך

dUrxshmuglen
дУрхшмуглэн

דורכשמוגלען זיך

нанимать, нанять; арендовать hire, rent, lease

לשכור, לחכור

2

האָט געדונגען

דינג

dIngen
дИнген

דינגען

торговаться; прицениваться haggle, bargain

להתמקח, לעמוד על המקח

3

האָט זיך געדונגען

דינג זיך

zix + зих

דינגען זיך

служить serve

לשרת

2

האָט געדינט

דין

dInen
дИнэн

דינען

диктовать dictate

להכתיב

3

האָט דיקטירט

דיקטיר

diktIrn
диктИрн

דיקטירן

זעט אויך טיילן
See also parts
ראו גם חלקי
См. также части

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56
Rambler's Top100 Яндекс цитирования