Пользовательского поиска
поиск по сайту и в Сети через Яндекс

וויכטיקסטע ייִדישע ווערבן און זייער קאָניוגאַציע. טייל 4
Most frequent YIDDISH VERBS. Part 4
הפעלים החשובים של שפת יידיש והטייתם. חלק 4
Основные ГЛАГОЛЫ языка ИДИШ. Часть 4

ייִדיש/העברעיִש -לעקציעס אין ישׂראל און אויפֿן סקײַפּ
Yiddish & Hebrew lessons in Israel & by Skype
שעורי יידיש ועברית בישראל ובסקייפ
Уроки идиш и иврита в Израиле/по скайпу
Phone 054-5466290 or e-mail
Shlomo Groman / Шломо Громан /שלמה גרומן
главнаяновоегде учат идишзолотые правилавсе языкиавторметодиканачинающимдетямсловарифорумы,блогиграмматикаалфавит

русский перевод
רוסישע איבערזעצונג
Russian translation
תרגום רוסי
English translation
ענגלישע איבערזעצונג
английский перевод
תרגום אנגלי
תרגום עברי
Hebrew translation
העברעיִשע איבערזעצונג
перевод на иврит
этап учёбы
לערן-עטאַפּ
study phase
שלב הלימוד
прошедшее время, III лицо единств. числа
פֿאַרגאַנגענהייט, ער-פֿאָרעם
Past tense, 3rd person singular
זמן עבר, גוף שלישי יחיד
настоящее время, I л. ед. ч.
קעגנוואַרט, איך-פֿאָרעם
Present tense, 1st person singular
הווה , גוף ראשון יחיד
звучание
אויסשפּראַך
pronunciation (c=tz; x=ch as in Loch)
הגייה
неопре-делённая форма
אינפֿיניטיוו
Infinitive
שם הפועל
измучить, изнурить, утомить, измотать tire out, exhaust; torment

להיות חשוב/אכפת; להסתכם ב; לעבד

3

האָט אויסגעמאַטערט

מאַטער אויס

Oysmatern
Ойсматэрн

אויסמאַטערן

иметь значение, представлять важность; составлять, давать в итоге; выделать (кожу, мех) matter; amount to; process, curry

להיות חשוב/אכפת; להסתכם ב; לעבד

3

האָט אויסגעמאַכט

מאַך אויס

Oysmaxn
Ойсмахн

אויסמאַכן

нарисовать; обрисовать; смолоть, размолотьpaint; picture, portray; grind, mill

לצייר; לתאר; לטחון

3

האָט אויסגעמאָלן

מאָל אויס

Oysmoln
Ойсмолн

אויסמאָלן

избегАть, уклоняться; обходить (стороной), игнорировать avoid, dodge; evade, elude

להימנע, לעקוף, לפסוח, להתחמק

3

האָט אויסגעמײַדט / אויסגעמיטן

מײַד אויס

Oysmaydn
Ойсмайдн

אויסמײַדן

перемешать, смешатьblend, mix, mingle

לערבב, לבלול

3

האָט אויסגעמישט

מיש אויס

Oysmestn
Ойсмэстн

אויסמישן

померить, измеритьmeasure, survey

למדוד, לכייל

3

האָט אויסגעמאָסטן

מעסט אויס

Oysmishn
Ойсмишн

אויסמעסטן

намереваться; преследовать цель; стремитьсяbe going/about to; mean, intend

לעמוד, להתכוון; לחתור ל, לשאוף

3

האָט אױסן געווען

בין אױסן, ביסט אױסן, איז אױסן, זײַנען/זענען אױסן, זײַט/זענט אױסן

Oysn zayn
Ойсн зайн

אױסן זײַן

применить, использовать; эксплуатировать; изнашивать, износитьmake use of, utilize; exploit; wear off

לנצל, לעשוק; לעשות שימוש (רב) ב

2

האָט אויסגעניצט

ניץ אויס

Oysnicn
Ойсницн

אויסניצן

(при)наряжать, украшать; вычистить, начистить dress up; clean (thoroughly)

לקשט, לגנדר; לצחצח

3

האָט אויסגעפּוצט

פּוץ אויס

Oyspucn
Ойспуцн

אויספּוצן

щегольнуть, нарядиться, расфуфыриться dress (oneself) up

להתגנדר

3

האָט זיך אויסגעפּוצט

פּוץ זיך אויס

zix + зих

אויספּוצן זיך

испытать, проверить; испробовать try, attempt; examine; tempt

לנסות, לבחון, לטעום

3

האָט אויסגעפּרוּווט

פּרוּוו אויס

Oyspruvn
Ойспрувн

אויספּרוּוון

выпадать, выпасть; выскочить, прорваться; приходиться (о дате) fall (out/on)

לנשור, להתקרח; לזנק, לגיח; לחול

3

איז אויסגעפֿאַלן

פֿאַל אויס

Oysfaln
Ойсфалн

אויספֿאַלן

исследовать; расследовать; дознаваться, допрашивать, допросить investigate, explore; examine, inquire into; question, interrogate

לחקור, לבחון, לברר; לתחקר, לתשאל

3

האָט אויסגעפֿאָרשט

פֿאָרש אויס

Oysforshn
Ойсфоршн

אויספֿאָרשן

хвастаться, красоваться, выпендри(ва)ться show off, swagger

להתרברב, להשוויץ, להתיפיף

4

האָט זיך אויסגעפֿײַנט

פֿײַן זיך אויס

Oysfaynen
Ойсфайнэн

אויספֿײַנען זיך

выполнять, выполнить; заполнять, заполнить execute, accomplish; fill (out/in)

למלא, לבצע; להרגיש

2

האָט אויסגעפֿילט

פֿיל אויס

Oysfiln
Ойсфилн

אויספֿילן

выполнять, выполнить; исполнять, исполнить; выводить, (с)делать вывод; добиться своего execute, accomplish, perform; deduce; succeed, prevail

לבצע, להוציא לפועל; להסיק (מסקנה); להשיג, להגשים

2

האָט אויסגעפֿירט

פֿיר אויס

Oysfirn
Ойсфирн

אויספֿירן

выплачивать (кредит); внести взнос/платёж; выплатить, расплатиться pay up/off; pay on installments; disburse

לשלם (בתשלומים) ; לפרוע חוב

4

האָט אויסגעצאָלט

צאָל אויס

Oyscoln
Ойсцолн

אויסצאָלן

выделять, выделить; отметить; вычерчивать, вычертить mark, note, distinguish; draw, trace

לסמן, לציין; לשרטט

3

האָט אויסגעצייכנט

צייכן אויס

Oysceyxenen
Ойсцейхэнэн

אויסצייכענען

выделяться, выделиться; отличиться excel, distinguish oneself

להצטיין

3

האָט זיך אויסגעצייכנט

צייכן זיך אויס

zix + зих

אויסצייכענען זיך

выбелить, побелить, покрыть извёсткой whitewash

לסייד

4

האָט אויסגעקאַלכט

קאַלך אויס

Oyskalxn
Ойскалхн

אויסקאַלכן

довольствоваться, обходиться; приходиться; попадаться, подвернуться, доводиться manage, get along, make both ends meet; happen, have the occasion

להסתפק, להסתדר; להזדמן, להיקרות

3

האָט אויסגעקומען

קום אויס

Oyskumen
Ойскумэн

אויסקומען

выби(ва)ть, выколотить, выколачивать; выстук(ив)ать; чеканить beat (out); coin

לחבוט, לנקוש, לבטוש, לחשול

4

האָט אויסגעקלאַפּט

קלאַפּ אויס

Oysklapm
Ойсклапм

אויסקלאַפּן

выбрать; изб(и)рать; отбирать, переб(и)рать elect; select; pick, choose

לבחור, לברור; לנפות

3

האָט אויסגעקליבן

קלײַב אויס

Oysklaybm
Ойсклайбм

אויסקלײַבן

Чистая вода и здоровое питание - скважина на воду стоимость. Монтаж инженерных систем.
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ג
See index of all the verbs beginning with ג
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ג
См. указатель всех глаголов на букву ג
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ב
See index of all the verbs beginning with ב
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ב
См. указатель всех глаголов на букву ב
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות א
See index of all the verbs beginning with א
ראו מפתח פעלים המתחילים באות א
См. указатель всех глаголов на букву א
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות וו
See index of all the verbs beginning with וו
ראו מפתח פעלים המתחילים באות וו
См. указатель всех глаголов на букву וו
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ה
See index of all the verbs beginning with ה
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ה
См. указатель всех глаголов на букву ה
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ד
See index of all the verbs beginning with ד
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ד
См. указатель всех глаголов на букву ד
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ט
See index of all the verbs beginning with ט
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ט
См. указатель всех глаголов на букву ט
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ח
See index of all the verbs beginning with ח
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ח
См. указатель всех глаголов на букву ח
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ז
See index of all the verbs beginning with ז
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ז
См. указатель всех глаголов на букву ז
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות מ
See index of all the verbs beginning with מ
ראו מפתח פעלים המתחילים באות מ
См. указатель всех глаголов на букву מ
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ל
Index of all the verbs beginning with ל
מפתח פעלים המתחילים באות ל
См. указатель всех глаголов на букву ל
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױף י,כּ,כ
Index of the verbs beginning with י,כּ,כ
מפתח פעלים המתחילים באותיות י,כּ,כ
См. указатель глаголов на буквы י,כּ,כ
זעט אויך טיילן
See also parts
ראו גם חלקי
См. также части

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56
Rambler's Top100 Яндекс цитирования