Пользовательского поиска
поиск по сайту и в Сети через Яндекс
Книги почтой: иврит, идиш, арамейский, арабский, английский, иудаика, кулинария

ייִדיש-לעקציעס פֿאַר אָנהייבערס פֿון שלמה גראָמאַנען
УРОКИ ЯЗЫКА ИДИШ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
от Шломо Громана

Учим 2 языка по
цене одного
-
владеем обоими
и преуспеваем
главная тесты золотые правила все языки по алфавиту с учителем или самому? автор реклама на сайт сайт на иврите
На следующем, IV уроке мы изучим интересное свойство буквы ל - способность образовывать слог (хотя она согласная).

Русский, украинский, белорусский, польский, чешский и другие славянские языки

Английский, немецкий, шведский, датский, нидерландский и другие германские языки

Французский, испанский, итальянский, португальский и другие романские языки

Латинский и другие италийские языки

Фарси и другие индоиранские языки

Балтийские языки

Прочие языки индо-европейской семьи

Финский и другие языки уральской семьи

Грузинский и другие кавказские языки

Иврит, арабский и другие семито-хамитские языки

Турецкий и другие языки алтайской семьи

Китайско-тибетские языки

Японский, рюкюский и корейский языки

Индейские языки

Остальные естественные языки

Еврейские языки разных семей

Искусственные языки

УРОК 3 * לעקציע דרײַ

На первом занятии мы изучили первые 10 еврейских букв и составили из них десятки слов, являющихся разными частями речи, на втором узнали несколько глаголов и строили простейшие предложения.
Сегодня мы знакомимся с буквой ל, которая называется лАмэд и произносится [л].
В отличие от немецкого и иврита, в идиш звук [л] не полумягкий, а, как правило, твёрдый. Имеется ряд исключений, каковые будут в дальнейшем рассмотрены отдельно.
Потренируемся в чтении буквы ל на примерах имен собственных.
Зельда (женское имя)
Керлер (фамилия известного еврейского поэта)
Белз (город в Львовской области Украины, ранее Польша)
Тельшяй (город в Литве)
[зЭлдэ]
[кЕрлэр]
[бэлз]
[тэлз]

זעלדע
קערלער
בעלז
טעלז

Теперь почитаем другие слова.
лизание
деньги
бусинка; коготь
духовенство
клякса; назойливый/докучливый человек
листы, листья
кожа (материал)
тарелка
тарелки
жёлтый
жёлтая, жёлтые
подмастерье
колоколА
телята
ларёк, прилавок; осанка
должность, ставка
должности, ставки
драка
подвал, погреб
подвалы, погребы
печень
стёкла; стекольщик
стекольщики
учёба, учение

לעק
געלט
קרעל
קלער
קלעק
בלעטער
לעדער
טעלער
טעלערס
געלער
געלע
געזעל
גלעקער
קעלבער
שטעל
שטעלע
שטעלעס
געשלעג
קעלער
קעלערס
לעבער
גלעזער
גלעזערס
לערע

учитель
учителЯ
учительница
учительницы
постель
постели
холодА
холоднее
более холодный
самый холодный
более холодная/холодные
самая холодная, самые холодные
возраст; старше, старее
старший, более старый
старейший
более старая/старые
старейшая, старейшие
сам(остоятельно), собственноручно
тот (же) самый
электричество
плотник, каменотёс
плотники, каменотёсы
попрошайка, нищий (существительное)
попрошайки, нищие

לערער
לערערס
לערערקע
לערערקעס
געלעגער
געלעגערס
קעלט
קעלטער
קעלטערער
קעלטסטער
קעלטערע
קעלטסטע
עלטער
עלטערער
עלטסטער
עלטערע
עלטסטע
זעלבסט
דער זעלבער
עלעקטרע
טעסלער
טעסלערס
בעטלער
בעטלערס

На очереди глаголы.
В левой части таблицы приведены формы II лица единственного числа настоящего времени.
В средней части таблицы - формы, в зависимости от контекста выражающие или III лицо единственного числа настоящего времени, или II лицо множественного числа настоящего времени, или II лицо множественного числа повелительного наклонения.
В правой части - формы, сообразно контексту выражающие или I лицо единственного числа настоящего времени, или II лицо единственного числа повелительного наклонения.
живёшь
гасишь, тушишь
лижешь
желтеешь
ставишь
думаешь
листаешь
лезешь
объясняешь

לעבסט
לעשסט
לעקסט
געלסט
שטעלסט
קלערסט
בלעטערסט
קלעטערסט
דערקלערסט

живёт(е), живите
гАсит(е),тУшит(е), гасИте,тушИте
лижет(е), лижите
желтеет(е), желтейте
ставит(е), ставьте
думает(е), думайте
листает(е), листайте
лезет(е), лезьте
объясняет(е), объясните

לעבט
לעשט
לעקט
געלט
שטעלט
קלערסט
בלעטערט
קלעטערט
דערקלערט

живу, живи
гашу,тушУ, гаси,тушИ
лижу, лижи
желтею, желтей
ставлю, ставь
думаю, думай
листаю, листай
лезу, лезь
объясняю, объясни

לעב
לעש
לעק
געל
שטעל
קלער
בלעטער
קלעטער
דערקלער

У некоторых глаголов корень кончается на ט, вследствие чего правый и средний столбцы сливаются. Подробно этот случай разбирался в уроке №2.
гладишь
проклинаешь

גלעטסט
שעלטסט

гладит(е), гладьте; глажу, гладь
проклинает(е), проклинайте; проклинаю, проклинай

גלעט
שעלט

Понаблюдаем, как эти слова употребляются. Справа предложения на идиш, слева их переводы.
Более хороший землекоп ставит колокола.
Наилучший парикмахер гасит кожу.
Наихудший плотник сам тешет доски.
Первый шахтёр просит ставки.
Стекольщик пилит стёкла лучше.
Подмастерье видит более холодные погребы.
Худший молотильщик гладит телят.
Попрошайка лижет тарелки Зельды.
Садовник метёт жёлтые листья.
Шестой носильщик кроет/накрывает постели.
Старейший пекарь ест сыр.
Более старый учитель объясняет хуже.
Сирень живёт всего шесть дней.
Назойливый Бер проклинает духовенство.
Самый большой портфель учительницы желтеет.
Более крупный медведь лезет.
Видишь листья самой старой берёзы?
Думаешь, деньги мешают банщицам?
Листай учение БЕШТа!
Посмотрите коготь зебры!
Тоже мне/Ничего особенного, козлиная драка!

דער בעסערער גרעבער שטעלט גלעקער
דער בעסטער שערער לעשט לעדער
דער ערגסטער טעסלער זעלבסט טעסעט ברעטער
דער ערשטער בערגער בעט שטעלעס
דער גלעזער זעגט גלעזער בעסער
דער געזעל זעט קעלטערע קעלערס
דער ערגערער דרעשער גלעט קעלבער
דער בעטלער לעקט זעלדעס טעלערס
דער סעדער קערט געלע בלעטער
דער זעקסטער טרעגער דעקט געלעגערס
דער עלטסטער בעקער עסט קעז
דער עלטערער לערער דערקלערט ערגער
בעז לעבט ערשט זעקס טעג
בער דער קלעק שעלט קלער
דער לערערקעס גרעסטע טעקע געלט
דער גרעסערער בער קלעטערט
זעסט דער עלטסטער בערעזעס בלעטער
קלערסט, געלט שטערט בעדערקעס
בלעטער בעש"טס לערע
זעט דער זעברעס קרעל
עט, בעקס געשלעג

Loading...


Только сейчас клей cosmofen ca 12 всем и каждому.
Получить уроки и консультации, задать вопросы и высказать пожелания можно по тел. 054-5466290 и по e-mail
Rambler's Top100