3.1.2011 добавлен английский топик Отель, 5.2 ссылки по эстонскому, 11.2 слова с сином (1 2 3), 12.2 якутский язык, 15.2 буквы иврита, 2.4 VII-X тысячи англ. слов, 10.4 глаголы биньянов пуъал и hуфъал, 14.4 ошибки изучающих иврит (1 2 3), 1.5 немецкая лексика, 19.5 поиск работы на иврите, 26.5 hэй в иврите, 10.7 программы I-II, III-IV, V-VI этапов изучения английского, 28.8 слова литовского происх-ния в идиш, 29.8 влияние иврита на др. яз., 31.8 частотность англ. слов на А B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ, 1.9 английские глаголы-исключения и TOEFL, 2.9 корякский, 5.9 ссылки по казахскому, 7-12.9 коварные ивритские слова (1 2 3), 18.9 немецкие экзамены, 25.11 управление немецких глаголов, 9.12 II, III, IV, V, VI тысячи нем. слов, 7.1.2012 немецкие предлоги с падежами, 9.1 ссылки по латышскому, 15.1 как на английском и иврите нравиться, 18.1 лексика иврита, 8.2 ливский язык, 21.2 арабские словари, 16.3 огласовки в иврите, 28.3 немецкие топики, 10.4 II, III тысячи ивр. слов, 5.1-26.7 частотность немецких слов на А B C D E F G H I J K, 3-12.5 программы I, II, III, IV этапов изучения иврита, 17.3-19.5 нем. слова по темам Дом и Семья, 18-22.5 португальские и румынские словари, 25.5 африкаанс, 10.6 французская лексика, 15.6 нем. правила чтения, фонетика и аудио, 16.6 повелительное наклонение в иврите, 22.6 притяжательные суффиксы в иврите, 3-7.7 французские топики История Парижа, Сорбонна и Лувр, 6.7 учебные тексты на иврите о рекламе и коммерции, 11.7 текст на идиш "Литва (в первую очередь Друскининкай) - лучшее место отдыха"
Пользовательского поиска
поиск по сайту и в Сети через Яндекс
ЯЗЫК, КАРЬЕРУ,
СЧАСТЬЕ

ТЫ ОБРЕТЁШЬ
В "АГАСТЕ"
English на багрут
Книги почтой: иврит, идиш, арамейский, арабский, английский, иудаика, кулинария…

ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВ В ИНТЕРНЕТЕ

Курсы иврита, идиш, английского, немецкого, французского, испанского, чешского, русского как иностранного, др. языков и профессиональное обучение в Израиле: 054-5466290
Учим 2 ЯЗЫКА
по ЦЕНЕ ОДНОГО

- владеем обоими
и ПРЕУСПЕВАЕМ
новое языки по алфавиту курсы тесты золотые правила с учителем или без? книги ссылки автор дети техника $ реклама на сайт сайт на иврите
Русский, украинский, белорусский, польский, болгарский, хорватский, сербский и др. славянские языки

Английский, немецкий, идиш, шведский и др. германские языки

Французский, испанский, итальянский и др. романские языки

Латинский и др. италийские языки

Осетинский и др. индоиранские языки

Балтийские, албанский, армянский, ирландский и прочие индо-европейские языки

Финский, венгерский и др. языки уральской семьи

Грузинский, чеченский, ингушский, аварский и др. иберийско-кавказские языки

Иврит, арабский и др. семито-хамитские языки

Турецкий, татарский, башкирский, казахский, монгольский и др. языки алтайской семьи

Китайско-тибетские языки

Японский, рюкюский и корейский языки

Индейские языки

Остальные естественные языки

Еврейские языки разных семей

Искусственные языки

Як манiпулювати персоналом?

Для сучасної організації актуально навчитися керувати трудовою поведінкою персоналу. Поведінка людини - єдиний об'єктивний показник її моральних якостей, зокрема мотивів. На працівника організації, що є унікальне єдність професійних і особистісних якостей, впливають різноманітні чинники, формують трудове поведінка, ці чинники носять характер контекстуальності, тобто відбивають специфіку конкретної організації та всього, що з нею пов'язано.

Праця здійснюється з метою задоволення істотних потреб людей. Результат трудового поведінки - суспільно необхідний вироблений продукт, якість залежить від якості трудового поведінки. Отже, від трудового поведінки залежить якість реалізації потреб виробництва. Формується трудове поведінка під впливом соціальних інститутів, яким належить працівник, кожен із новачків має свої прийняті норми: групові, колективні, громадські, і навіть індивідуальні.

У організації впливом геть трудове поведінка здійснюється через трудові чинники, через елементи якості трудового життя. У нас в країні звично даний підхід виявляється в організації преміювання за відповідальне ставлення, творчий підхід до справи, активну участь у раціоналізації тощо. оцінки працівником своєї поведінки, ставлення працівника до організації, де він працює.

Основні правила індивідуального та групового поведінки задає сама організація, встановлюючи коло обов'язків, прав, повноважень, відповідальності, стандарти ділового спілкування. Необхідна узгодженість поведінки людей досягається організацією за рахунок постановки загальноорганізаційних цілей, підтримки в персоналі відчуття його цінності, впровадження певних схем рольової поведінки та рольової взаємодії, використання стандартів організаційної поведінки – це механізми інтеграції.

Взаємини всередині колективу та колективу з керівником можуть бути по-різному емоційно забарвлені залежно від структури колективу за гендерним аспектом, віком тощо, але тут також немає чітких правил та законів.

Фахівці в галузі соціології праці вважають, що трудова поведінка формується під впливом мотивів та ціннісних орієнтацій, реального досвіду трудової поведінки та оцінки працівником своєї поведінки в організації.
 Так, ще пропонуємо, дізнатись тут, від психолога  https://nbc.ua/pages/services/corporate-sales-trainings.htm

Людська психіка дуже впливає на функціонування організації, підтримує ефективну діяльність персоналу чи перешкоджає їй. Співробітники можуть по-різному ставитися до організації, у якій працюють, що впливає у сенсі з їхньої трудове поведінка. Цей аспект дуже важливий, оскільки є інтегруючим і певною мірою фактором, що уніфікує. Причому вектор відносини працівників організації має динамічний характер, може змінюватися у часі, наприклад, залежно від кадрової політики. Трудова поведінка співробітників проявляється у рівні мотивації, плинності, абсентеїзму, результативності персоналу у процесі трудової діяльності, проявляється у невиробничих втратах, рівні продуктивності праці персоналу. Залежно від спрямованості оцінки іміджу організації, і того, як нею управляють, і навіть індивідуального самопочуття у ній працівник формулює своє ставлення до организации. У цей момент формуються задоволеність, відданість, лояльність та інші, емоційно забарвлені категорії, що відбивають ставлення співробітника до організації, що впливають на трудову поведінку працівників.

Словник керування персоналом. Абсентеїзм (від латів. absentia – відсутність) – показник соціального клімату на підприємстві, рівня завантаження робочої сили та непродуктивних витрат робочого часу. Застосовується для позначення явища частої відсутності працівника своєму місці, найчастіше без поважної причини.

Лояльність персоналу - це психологічний стан, що характеризує зв'язок між організацією та співробітником, ставлення співробітника до організації, що впливає на результати його діяльності.

Крім лояльності співробітників до своєї організації в літературі згадуються такі поняття, як "тотожнення", "залученість", "прихильність". Дані форми можуть мати як позитивний, і негативний характер. Лояльність виявляється у добровільному дотриманні нормам, традиціям і процедурам, що у організації, а протилежний її стан, навпаки, викликає реакцію " заперечення " на процеси, які у організації. Наявність лояльності у персоналу супроводжується ототожненням себе з організацією, бажанням персоналу зробити гідний внесок у діяльність організації, що є запорукою її ефективності діяльності організації.

Співтовариство, що ототожнює себе з організацією, позитивно оцінює все, що відбувається в організації і бачить у реалізації цілей організації досягнення та своїх особистих цілей. Співробітники вболівають за свою організацію, високо оцінюють сам факт роботи в ній, наголошують на дотриманні принципу справедливості при прийнятті управлінських рішень. Ототожнення інтересів працівника з інтересами організації формує раціональне ставлення персоналу до своїх посадових обов'язків та підвищує результативність їхньої трудової діяльності.

Залучення персоналу ґрунтується на зацікавленості в результатах своєї праці, задоволеності самореалізацією на робочому місці та бажанні зробити свій внесок у досягнення організації. На рівень залучення персоналу впливають спрямованість корпоративної політики, організаційна культура, авторитет керівника-лідера, приділяє достатньо уваги роботі з людьми, орієнтація на стратегічне управління персоналом організації.

Коли співробітник впевнений у доцільності працювати з повною віддачею в організації, оскільки відчуває турботу, бачить справедливу оцінку результатів своєї діяльності та перспективи як в особистому плані, так і в плані майбутнього організації, у нього формується лояльність. Наявність вищеназваних станів персоналу призводить до появи творчого ставлення до праці, бажання проявляти ініціативу і брати він відповідальність, бути у гущі подій.


Вернуться
старая (2005г.) входная темы демография статистика география К4 иудаизм СМИ,в т.ч.еврейские политика,армия антисемитизм новояз кулинария спорт афоризмы,цитаты юмор ЗОВ архив